รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2564 08:02:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SONIC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์
SONIC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (SONIC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 275,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 550,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 167,318,808
ทุนใหม่ (บาท)                    : 358,659,404.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 717,318,808
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SONIC-W1) จำนวน 
160,084,433 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160,084,433 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 21 ต.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SONIC-ESOP 2018) จำนวน
 5,787,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,234,375 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1.25
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.56
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 18 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________