รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2564 08:21:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JCK เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,171,294,479.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,171,294,479
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 81,300,813
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,252,595,292.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,252,595,292
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : นางสาววนิดา แดนไตรทศ
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 1.23
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 04 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________