รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2564 17:40:00
หัวข้อข่าว
การต่อสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด กับบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
ที่ 51/2564/055  
การต่อสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด กับบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท 
ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ("ซีพีเอ็น พัทยา") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นรวมร้อยละ 100
และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("GLAND") ในสัดส่วนร้อยละ 67.53
ได้พิจารณาการต่อสัญญากู้ยืมเงินกับ GLAND เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ทำรายการ ด้วยวงเงิน
2,500 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4 โดยต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ GLAND
ที่จัดหาจากแหล่งเงินทุนภายนอกซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มีลักษณะและจำนวนเงินใกล้เคียงกับที่ GLAND
ได้รับจากซีพีเอ็น พัทยา
การรายงานสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประก
าศรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรายการกับนิติบุคคลซึ่งบร
ิษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้ส่งตัวแทนเข้าไปดูแลควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าว
และไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แต่เป็นการรายงานเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกันภายในกลุ่มของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้