รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2564 08:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  
ที่ 51/2564/053  
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้
1.  รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
2.  แต่งตั้ง นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 
2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้