รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ย. 2564 12:51:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ JCK-W6
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : JCK-W6
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
เจซีเค อิน
เตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : 
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ : ตาม
ข้อกำหนดสิทธิิ ข้อ 1.4.1 (ค) ระบุว่าบริษัทจะดำเนินการปรับ
สิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ
ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ย
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า "ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัท" เกินกว่าร้อยละ 10
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส. สิริพร เตมีนันท์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ และเลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้