รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 พ.ย. 2564 08:23:00
หัวข้อข่าว
2 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SBPF
หลักทรัพย์
SBPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : ศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF)
คำอธิบายรายการ                   :
การเลิกกองทุน โดยวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินคืนทุน ภายหลังการเลิกกองทุนรวมและการชำระบัญชี
 (Record Date)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 02 พ.ย. 2564
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 05 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________