รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ต.ค. 2564 18:54:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SONIC_WA (F53-5)
หลักทรัพย์
SONIC
แหล่งข่าว
SONIC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 29 ต.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : SONIC_WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โซนิค 
อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
("SONIC-ESOP 2018") ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 5,787,500
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 24,212,500
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.25
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 1.56
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 18 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 7,234,375
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 30,265,625
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย
 กรรมการ / เลขานุการบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้