รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ต.ค. 2564 08:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        29 ตุลาคม 2564


เรื่อง  แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9
ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
จึงได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทhttp://www.citysteelpcl.com ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    

            ขอแสดงความนับถือ                                 (นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
                               
                                           
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้