รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ต.ค. 2564 06:56:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ KUN-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
KUN
แหล่งข่าว
KUN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 28 ต.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 120,000,000
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : KUN-W1
ชื่อหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิลล่า 
คุณาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 28 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 120,000,000
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 0
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : -
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางประวีรัตน์ เทวอักษร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพศาล ศังขวณิช
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้