รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2564 19:48:00
หัวข้อข่าว
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น MAKRO ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPF และความคืบหน้าการเสนอขายหุ้น MAKRO
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
CPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : การเสนอขายหุ้นสามัญของ MAKRO ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
 (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        :บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :               : 70 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 23 พ.ย. 2564
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 22 พ.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
การเสนอขายครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของ MAKRO ที่ CPM ถืออยู่บางส่วนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public
Offering) โดยในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการเสนอขายหุ้น MAKRO ไปพร้อมกับการเสนอขายโดย MAKRO CPALL
และ CPH ซึ่งทั้ง MAKRO CPALL CPM และ CPH จะจัดสรรหุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) บางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ MAKRO และ CPALL
โดยจะเสนอขายในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของ MAKRO ให้กับผู้ถือเดิมของบริษัทฯ MAKRO และ CPALL เป็นดังนี้
(1)  สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ) 
จะได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี้
(2)  สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO (ยกเว้น CPALL บริษัทย่อยของ CPALL CPM และ CPH) 
จะได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี้
(3)  สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPALL) 
จะได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี้
ซึ่งการกำหนดสิทธิดังกล่าวจะกำหนดโดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้