รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2564 08:28:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
PSG
แหล่งข่าว
PSG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 27 ต.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นางปณิชา ดาว
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 51,994,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 51,994,000,000
นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน
  300,000,000
  300,000,000
นายชัยยศ จิรบวรกุล
  250,000,000
  250,000,000
นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย
 1,200,000,000
 1,200,000,000
นายกิตติโชติ หริตวร
  300,000,000
  300,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 54,044,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.02
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 26 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 54,044,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 54,044,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 54,044,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,080,880,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,080,880,000.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดติดต่อ เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
(มหาชน) สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์: 0-2018-7198

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพิษณุ วิชิตชลชัย
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปัทมกร บูรณสิน(เพิ่มเติม)
กรรมการผู้จัดการ(เพิ่มเติม)

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้