รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2564 06:50:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SWC เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SWC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (SWC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 161,366,600.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 322,733,200
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,311,218
ทุนใหม่ (บาท)                    : 163,522,209.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 327,044,418
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SWC-W1) จำนวน 
4,185,650 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,311,218 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.03
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.971
วันใช้สิทธิ                      : 08 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________