รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ต.ค. 2564 07:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SMART เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART)
ทุนเดิม (บาท)                    : 460,000,240.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 920,000,480
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 121,566,159
ทุนใหม่ (บาท)                    : 520,783,319.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,041,566,639
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SMART-W2) จำนวน 
57,870,809 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 121,566,159 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 2.10065
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.71406
วันใช้สิทธิ                      : 01 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________