รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 19:50:00
หัวข้อข่าว
การขอเพิกทอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แบบ F10-6 วันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
หลักทรัพย์
UT
แหล่งข่าว
UT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 04 พ.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 พ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิกถอนหลักทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท 
สหยูเนี่ยน จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้