รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 19:49:00
หัวข้อข่าว
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยความสมัครใจ
หลักทรัพย์
UT
แหล่งข่าว
UT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
(UT)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 38.35
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : 1. ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 38.35 บาท 
และหุ้นบุริมสิทธิหุ้นละ 48.15 บาท
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวนได้ตามหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554
2. ราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ กรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ 
อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ UT
โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ
ต้องรับผิดชอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้