รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 18:51:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์
GLD
แหล่งข่าว
GLD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 21 ต.ค. 2564
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 2.4507
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 344,761,882.38
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 140,676,200.0000
ราคาขายหน่วย                    : 2.4635
ราคารับซื้อคืนหน่วย                  : 2.4381
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกองทุน (แทนกรรมการผู้จัดการ)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้