รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 18:13:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงวันหยุด
หลักทรัพย์
CMC
แหล่งข่าว
CMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ประกาศให้ยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โดยให้ยกเลิกวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราชในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 และกำหนดให้ในวันศุกร์ที่ 22
ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดแทน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้