รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 17:48:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
หลักทรัพย์
WORLD
แหล่งข่าว
WORLD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เวิลด์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเดือนเมษายน ปี 2564 ลูกค้าคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น
โดยมีนายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน มูลค่าสัญญา 16.66 ล้านบาท
โดยเป็นรายการธุรกิจบริการที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เนื่องจากทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
และไม่มี Arm's Length ที่สามารถเทียบเคียงราคาและเงื่อนไขได้
เมื่อคำนวณขนาดรายการพบว่าเป็นรายการขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของ NTA บริษัท
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด ("CLN") 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายไปในสัดส่วนร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียน ในมูลค่า 109.22 ล้านบาท ให้แก่นายอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษ์
ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้