รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 17:29:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ JTS
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ JTS
ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (JTS)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่มีผล                      : 27 ต.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________