รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 17:22:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
AWC19C2110B
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 21 ต.ค. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 27 ต.ค. 2564
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : ADVA19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11077
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 188.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 225.699
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AWC19C2110B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.5625
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.62
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.65
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP19C2110B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.44071
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 15.926
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CBG19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05752
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 118.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 180.80
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CKP19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.40816
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.15
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.10
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPN19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10204
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 58.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 61.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11173
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 65.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 80.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GUNK19C2110C
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.34953
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.45
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.965
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL19P2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17195
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 45.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 30.073
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ORI19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.18945
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 11.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 12.531
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : OSP19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09289
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 33.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.211
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTE19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.06933
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 125.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 156.995
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RATC19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14857
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 46.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 61.459
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STEC19C2110B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23923
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 13.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 18.80
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TASC19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22288
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.554
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : THAN19C2110A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.35135
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.18
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.10
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้