รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 17:18:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
ACAP
แหล่งข่าว
ACAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ELCIDACAP025/2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

เรื่อง   ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ บจ. 258/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 
เรื่องขอให้ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน
เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญหลายประการซึ่งอาจเป็นเหตุที่เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวก
ับความสามารถที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัท เอเชีย
แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.  การประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
จากข้อมูลในงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 
ระบุว่าการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย
และการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง(Factoring) สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อบริษัท  สัดส่วน
การถือหุ้น  จำนวนพนักงาน
ณ 31 ธค. 63 (คน)  ประเภทธุรกิจ
บริษัทฯ  -  211/  ให้สินเชื่อ
บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด("ACON")  99.99%  -  การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Cash Monitoring กฎหมาย 
(อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
("CAPOK")  99.99%  6  สินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค
บริษัท โอเค แคช จำกัด
("OK CASH")  99.99%  -  สินเชื่อภาคธุรกิจ
บริษัท ซี.อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด
("CIMAGE")  99.99%  -  ค้าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์
(18 กันยายน 2562 ได้มาจากบังคับจำนำหุ้นเพื่อชำระหนี้)
บริษัท ออรั่ม แคปปิตอล
แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี จำกัด  63.97%  -  ให้บริการด้านวาณิชธนกิจในสิงคโปร์
(หยุดให้บริการงานตั้งแต่ปี 2557)
1/ ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป 10 คน และพนักงานสนับสนุนอื่น ๆ 11 คน

โดยบริษัทฯ ไม่มีการปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 และในงวด 6 เดือนปี 2564
ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้หลักจากการดำเนินงาน และไม่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนวน 2,533 ล้านบาท ซึ่งผิดนัดชำระหนี้ทั้งจำนวน
ขณะที่มีหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระจำนวน 2,477 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังอยู่ระหว่างกระบวนการขอฟื้นฟูกิจการ
โดยศาลมีคำสั่งเลื่อนการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการจากเดือนกันยายน 2564 เป็นเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
2565
1.1  วันที่บริษัทและบริษัทย่อยแต่ละแห่งเริ่มหยุดการให้สินเชื่อใหม่ 
และกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทตั้งแต่การหยุดให้สินเชื่อชั่วคราวจนถึงปัจจุบัน
คำตอบ 1.1
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ชะลอการให้สินเชื่อรายใหม่ เนื่องจากได้มีการเริ่มตั้งกฎเกณฑ์ 
และพิจารณาบริหารความเสี่ยงของการให้สินเชื่อรายใหม่ โดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
โดยการพิจารณาสินเชื่อรายใหม่นั้นจะพิจารณาเรื่องหลักประกัน ความเสี่ยง
และสถานะของลูกค้ารายใหม่เป็นหลักโดยมีแผนเพิ่มเติมแนวทางการให้สินเชื่อ
โดยได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาสินเชื่อ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 อธิบายแยกเป็นรายบริษัท
 ดังนี้
ชื่อบริษัท  ประเภทสินเชื่อเดิม  ประเภทสินเชื่อใหม่
บริษัทฯ  ให้สินเชื่อธุรกิจ (Commercial loans)
- เน้นให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์
- เกณฑ์พิจารณาตามมูลค่าหลักประกัน  - กระจายไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- เพิ่มเติมการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ (Debt service coverage ratio : DSCR)
CAPOK  ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
(Personal loans)  -ให้สินเชื่อกับพนักงานบริษัทต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง
OK CASH  ให้สินเชื่อโครงการ (Project finance)  -เน้นการให้สินเชื่อภาครัฐ
ในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ 
ได้ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อแต่ไม่ผ่านการอนุมัติคำขอสินเชื่อทั้งหมด ดังนี้
สินเชื่อที่ไม่อนุมัติ
ปี  จำนวนราย (ราย)  มูลค่า (ล้านบาท)
2564  3  85
2563  4  410
2562  2  120
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้าอยู่ในระหว่างการรอพิจารณา จำนวน 3 รายยอดเงินรวม 120 
ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564
CAPOK: ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจ 
โดยมีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับสินเชื่อในส่วนที่ไม่ active
และบริษัทมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่
แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการปล่อยสินเชื่อรายใหม่
แต่มีการวางแผนการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลในไตรมาสที่ 4 ปี 2564
ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลจำนวน 4 ราย วงเงินรวม 120,000 บาท
OK CASH: บริษัทมีการดำเนินการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 
โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่จำนวน1 ราย วงเงิน 232 ล้านบาท

1.2  ภายหลังจากที่บริษัทและบริษัทย่อยหยุดการให้สินเชื่อใหม่ บริษัทฯ 
มีกิจกรรมการดำเนินการกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเดิมอย่างไร รวมทั้งสถานะปัจจุบันของสินเชื่อดังกล่าว
แยกเป็นรายลูกหนี้ ดังนี้
คำตอบ 1.2
  บริษัทฯ ได้มีการชะลอการให้สินเชื่อใหม่ตั้งแต่เริ่มตั้งกฏเกณฑ์ 
และพิจารณาบริหารความเสี่ยงของการให้สินเชื่อรายใหม่ โดยกำหนดกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
                              หน่วย : ล้านบาท
เงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้
  วันที่
ผิดนัด ชำระหนี้  วันที่
หยุดรับรู้
รายได้  มูลหนี้
  มูลค่า
หลักประกัน
(ราคาทางบัญชี)  การดำเนินการ
  การดำเนินการเพื่อให้
สามารถกลับมารับรู้
รายได้ดอกเบี้ย (ถ้ามี)
1.ลูกหนี้ที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน  162  257    
 - ลูกหนี้รายที่ 1   15 พย.62  15 พย.62  -  -  1.ฟ้องศาลดำเนินคดี 27 มีค.63
2.ศาลนัดสืบพยาน 30 กย.64 (ศาลยกเลิกนัด นัดสืบพยานใหม่ 26 มค. 65)  ภายหลังมีคำพิพากษา 
จะดำเนินการยึดหุ้นที่จำนำ แล้วขายทอดตลาด (โดยวิธีการประมูล) ชำระหนี้
- ลูกหนี้รายที่ 2  20 กย.62  20 กย.62  -  -  1.ฟ้องศาลดำเนินคดี 7 พย.62
2.ศาลพิพากษา 25 พย.63 ให้ชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
3.บริษัทฯ ยื่นขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 16 กค.64 
(ศาลอยู่ระหว่างพิมพ์หมาย)  เมื่อบังคับคดียึดหุ้นได้ รอให้กรมบังคับคดีขายทอดตลาด เพื่อนำมาชำระหนี้
2.ลูกหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน  1,575  1,217    
- ลูกหนี้รายที่ 1   30 มิย.60  1 มค.61  -  -  1.วันที่ยื่นขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ 1 มีค.60 
(ตามสิทธิเจ้าหนี้รับจำนอง) ภายหลังจากลูกหนี้รายนี้ถูกฟ้องบังคับคดีจากเจ้าหนี้รายอื่น
2.บริษัทฯ ซื้อทรัพย์ที่กรมบังคับคดีขายทอดตลาด เมื่อ 20 กพ.64
3.ลูกหนี้ร้องให้เพิกถอนการขายและงดบังคับคดี รอศาลนัดไต่สวน 30 
พย.64  1.เร่งดำเนินการโอนทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี เพื่อนำทรัพย์ออกจำหน่าย
นำมาเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจในการสร้างรายได้หลักต่อไป
2.ต่อจากนั้นเมื่อทำการขายทรัพย์ออกไป บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้
- ลูกหนี้รายที่ 2   28 มีค.62  16 กค.62  -  -  ลูกหนี้เข้าเจรจาขอขายทรัพย์ชำระหนี้ 
โดยลูกหนี้มีหนังสือลงวันที่ 30 กย. 63 และปัจจุบันยังไม่สามารถขายทรัพย์ได้
มีการสอบถามความคืบหน้าทางวาจาในช่วงเดือนมีค. 64   ลูกค้าขายทรัพย์เพื่อชำระหนี้
- ลูกหนี้รายที่ 3   24 มีค.62  20 กย.62  -  -  1.บริษัทฯ นำไปขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
โดยการโอนสิทธิการฟ้องร้องไปให้สถาบันการเงินแห่งนั้น
2.สถาบันการเงินแห่งนั้นอยู่ระหว่างการฟ้องบังคับหลักประกันโดยมีการนัดสืบพยาน 9 พย. 
64  กรณีสถาบันการเงิน บังคับหลักประกันและขายทอดตลาด บริษัทฯ จะได้รับการชำระหนี้
และสามารถชำระหนี้สถาบันการเงินแห่งนั้นด้วยเช่นกัน
- ลูกหนี้รายที่ 4   20 เมย.60  13 กพ.61  -  -  1.ฟ้องศาล 1 สค.61
2.ศาลพิพากษา 28 พย.61
3.ขายทอดตลาด 2 ครั้ง ยังไม่มีผู้ซื้อ (รอการประมูลครั้งที่ 3)  กรณีขายทรัพย์ได้ บริษัทฯ 
จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน
- ลูกหนี้รายที่ 5   18 กย.62  19 
กย.62  -  -  1.ลูกหนี้แจ้งว่าอยู่ระหว่างหาผู้ร่วมทุนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง
(ตามหนังสือลงวันที่ 7 มิย.64)
2.อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในธค.64 
ซึ่งจะทำให้ลูกหนี้มีความสามารถกลับมาชำระหนี้ได้  1.กรณีลูกหนี้มีผู้ร่วมทุน บริษัทฯ
คาดว่าจะได้รับการชำระหนี้
2.กรณีฟ้องบังคับคดี เพื่อประมูลขายทอดตลาด บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้

3.ลูกหนี้ที่มีสิทธิการเช่าเป็นหลักประกัน  20 พย.61  28 มิย.62  491  598  1.ไม่ได้ดำเนินคดีเนื่องจาก 
เจ้าของกรรมสิทธิที่เป็นสถาบันการศึกษา ได้โอนสิทธิการเช่าให้กับบริษัทในเครือ (OK CASH) บริษัทฯเมื่อ
15 กค.63 โดยสิทธิการเช่าบนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็น Community Mall ระยะสัญญาเช่าเริ่มต้นปี 2558
สิ้นสุดปี 2581 ตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ
2.บริษัทและบริษัทในเครือได้ฟ้องขับไล่ เมื่อ 4 ธค.63 โดยศาลนัดไต่สวน 23 กย.64ล่าสุดศาลเลื่อนนัดไต่สวน
 3 พย. 64  1.รายได้จากการเข้าร่วมบริหาร
2.รายได้จากค่าเช่า
3.รายได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิการเช่าให้กับบุคคลภายนอกที่คุ้มวงเงินกู้
4.ลูกหนี้ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล  มิย.61  20 สค.61  304  โอนสิทธิการรับเงินจาก 
บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในSET  1.บริษัทฯ ฟ้องศาล 20 สค.61 และมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้เมื่อ 10 มิย.63
2.เมื่อ25 พย.63 ลูกหนี้อุทธรณ์
3.ศาลนัดให้ฟังคำพิพากษา 28 กย.64ล่าสุดศาลอุทธรณ์เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาไป 20 มค. 65  กรณีศาลอุทธรณ์ 
ยืนตามศาลขั้นต้น บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ตามยอดเงินต้นทั้งจำนวนและดอกเบี้ย 15%
รวมเป็นเงินได้รับชำระมาก
กว่าวงเงินที่ปล่อยกู้
รวมเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้  2,533  2,072    

1.3  กิจกรรมการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในปัจจุบันที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าก่อให้เกิดรายได้หลักอย่า
งชัดเจน
คำตอบ 1.3 ได้มีประกาศของประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
ให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อใหม่
โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี้
ชื่อบริษัท  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
บริษัทฯ   -  ขยายประเภทการให้สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหลักประกัน
-  ดำเนินการขยายอายุวงเงินลูกหนี้
-  ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ระหว่างรอการพิจารณา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 3 
รายวงเงินรวมประมาณ 120 ล้านบาท
CAPOK  -  ขยายวงเงินสินเชื่อ
-  พิจารณาให้สินเชื่อส่วนบุคคล ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลจำนวน 4 ราย 
วงเงินรวม 120,000 บาท
-  ติดตามหนี้
OK CASH  -  ขยายวงเงินสินเชื่อ
-  ปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ 1 ราย วงเงิน 232 ล้านบาท
-  เจรจาลดดอกเบี้ย เพื่อขอชำระหนี้
-  ติดตามหนี้
CIMAGE*  -  กิจกรรมทางธุรกิจที่จะสร้างรายได้ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้เช่า อาคารสำนักงาน 
โกดังเก็บสินค้า ในทำเลกรุงเทพและปริมณฑล
* เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ทำการบังคับการจำนำหุ้นของบริษัท ซี.อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด ทั้ง 100% 
เพื่อเป็นการชำระหนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยเป็นบริษัทดำเนินโครงการอาคารสำนักงาน 10 อาคารๆ
ละ 5 ชั้น บนเนื้อที่ 7 ไร่ ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

1.4  จำนวนและหน้าที่ของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันของแต่ละบริษัท
คำตอบ 1.4
1.  บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนบุคลากร 21 คน
ผู้บริหาร      4   
ฝ่ายสินเชื่อ      1  (การตลาด และนำเสนอพิจารณาสินเชื่อ)  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน    6  (รายงานทางบัญชี เบิกจ่ายทางการเงิน)
ฝ่ายกฎหมาย      2  (ร่างสัญญา ออกจดหมายตามหนี้ ติดต่องานเอกสารกระทรวงพาณิชย์
กรมที่ดิน และงานคดีในชั้นศาล)
ฝ่ายปฏิบัติการ    8  (เลขานุการ บริหารงานกลางทั่วไป)


2.  บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด จำนวนบุคลากร 6 คน
ผู้บริหาร      1  
ฝ่ายสินเชื่อ      1  (การตลาด และนำเสนอพิจารณาสินเชื่อ)
ฝ่ายปฏิบัติการและกฎหมาย  3  (ร่างสัญญา ออกจดหมายตามหนี้ ติดต่องานเอกสารกระทรวงพาณิชย์
กรมที่ดิน และงานคดีในชั้นศาล)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน    1  (ทำบัญชีการเงิน จัดทำรายงานส่งหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง)
3.  บริษัท โอเค แคช จำกัด จำนวนบุคลากร 4 คน
ผู้บริหาร      1  
ฝ่ายสินเชื่อ      1  (การตลาด และนำเสนอพิจารณาสินเชื่อ)
ฝ่ายกฎหมาย      1  (ร่างสัญญา ออกจดหมายตามหนี้ ติดต่องานเอกสารกระทรวงพาณิชย์
กรมที่ดิน และงานคดีในชั้นศาล)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน    1  (ทำบัญชีการเงิน)
4.  บริษัท ซีอิมเมจ ดิจิตอล จำกัด จำนวนบุคลากร 4 คน
ผู้บริหาร      1  
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน    1  (ดูแลทรัพย์สิน)
ฝ่ายกฎหมาย      1  (ร่างสัญญา)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน    1  (ทำบัญชีการเงิน)

1.5  สถานะของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของใบอนุญาต 
หน้าที่ที่ต้องดำเนินการหรือเงื่อนไขในการรักษาสถานะใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อใบอนุญาต
รวมถึงเงื่อนไขที่จะมีผลให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวสิ้นสุดลง
คำตอบ  1.5
ชื่อบริษัท  ประเภทใบอนุญาต  วันที่เริ่มต้น  วันที่สิ้นสุด  หน้าที่/เงื่อนไข  การต่อใบอนุญาต  การสิ้นสุดใบอ
นุญาต
บริษัทฯ  หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  6 ตค.46  ไม่มี  ธุรกิจให้เงินกู้กับธุรกิจ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด 23 ข้อ  ไม่มี  ไม่มี/ขอชำระบัญชีปิดบริษัท

CAPOK  1.หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2.ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ
  -24 ธค.46

-21 ตค.48


  ไม่มี

ไม่มี


  1.ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 
แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 9 มิย.48 และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ 20 มิย.48
2.ต้องจัดส่งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ 
และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงให้ ธปท.นับแต่ประกาศครั้งแรกและทุกๆ
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  จะต้องดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  - ขอชำระบัญชีปิดบริษัท

-ทำจดหมายขอยกเลิกการประกอบธุรกิจ
OK CASH  1.หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2.ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับ(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)  -27 มค.48

-5 กย.61  ไม่มี

ไม่มี  ธุรกิจให้เงินกู้กับธุรกิจ โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัด 46 ข้อ


  ไม่มี


  - ไม่มี/ขอชำระบัญชีปิดบริษัท
- จัดทำเอกสารขอคืนใบอนุญาต (คืนใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ เมื่อ 4 พย.62)
CIMAGE  หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  19 กย.62  ไม่มี  ค้าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัด 26 ข้อ  ไม่มี  ไม่มี/ขอชำระบัญชีปิดบริษัท


2.  การผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมบริษัทอื่น
  บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 250 ล้านบาท (สัญญาเริ่มตั้งแต่ 9 ธค.63 ถึง 9 มิย.64) 
จากผู้ให้กู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย15% ต่อปี
โดยโอนสิทธิการเรียกร้องและสิทธิการรับจำนองในหลักประกันของลูกหนี้รายหนึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินก
ู้ยืมครบกำหนดชำระในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ชำระเงินกู้ยืม
สาเหตุเนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay)
  ปัจจุบันบริษัทฯ 
ได้ยื่นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยได้ยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2564 และศาลมีคำสั่งรับคำร้องในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้บริษัทฯ
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
และมีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องในวันที่ 19 มกราคม 2565 ในระหว่างนี้จึงทำให้บริษัทฯ
ไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายใดทั้งสิ้นจนกว่าจะมีคำสั่งจากศาลเป็นอย่างอื่น
จึงทำให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีการทวงถามจากเจ้าหนี้แต่อย่างใด 
โดยขนาดของรายการเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 7.27% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
มีแนวทางการแก้ไขโดยการเร่งรัดติดตามให้ลูกหนี้ชำระเงินคืนโดยการขายทรัพย์ ฟ้อง และ/หรือให้สิทธิ
เจ้าหนี้สถาบันการเงินฟ้องบังคับหลักประกัน ขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ต่อไป
  จากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ มีปัญหาการติดตามหนี้ 
และการปล่อยสินเชื่อ ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหา  ตามมาในอนาคต บริษัทฯ
จึงได้กำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อรายใหม่ โดยดูเรื่องการพิจารณาหลักประกัน ความเสี่ยง
และสถานะของลูกค้ารายใหม่เป็นสำคัญ จึงทำให้การพิจารณาสินเชื่อรายใหม่ต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                ขอแสดงความนับถือ
                                          บริษัท เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

      ..................................................
      (นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี)  
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศเลขานุการบริษัท:
02-793-3977


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้