รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SKR
แหล่งข่าว
SKR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                 

เรื่อง                        : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                    : 21 ต.ค. 2564
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                : 25 ต.ค. 2564
โครงการซื้อหุ้นคืน                   
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 70,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ        : 3.50
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                  
วันที่ซื้อหุ้นคืน                     : 21 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 298,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           : 12.50
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                  : 12.50
มูลค่ารวม(บาท)                    : 3,729,279.73
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น               
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน       : 6,133,000
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 0.31
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                 : 67,091,519.25

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ )
                    กรรมการและเลขานุการบริษัท
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้