รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 13:24:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
GLOCON
แหล่งข่าว
GLOCON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 พ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 984,568,883
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 984,568,883
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 423,932,401
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.90
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 04 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 10 ม.ค. 2565
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 08 ธ.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 07 ธ.ค. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 41,605,590
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 519,030,892
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ต.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร             :
    จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเสร็จ
ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 519,030,892
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 519,030,892
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : GLOCON-W5
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 
5
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.50
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสด
งสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) (Record Date)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้