รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 13:23:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) 2/4
หลักทรัพย์
CHO
แหล่งข่าว
CHO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 21 ต.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท ช ทวี จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 11/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 5,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,207.7294
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.8280
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 15 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 6,038,647
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 65,422,318หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund I จำนวน 5,000 หน่วย
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ
วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึง 14 ตุลาคม 2564 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 0.92 บาทต่อหุ้น มีร้อยละ
90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.8280 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคาแปลงสภาพ 0.8280 บาทต่อหุ้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 11/2564
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 จำนวน 10 ล้านบาท (10,000 หน่วย)
ก่อนใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 11/2564 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 5.0
ล้านบาท (5,000 หน่วย) ต่อมาผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน
 5.0 ล้านบาท (5,000 หน่วย) ส่งผลให้มีไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพฯครั้งที่ 11/2564 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้