รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 13:20:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ ตล.027/2564                
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
เรื่อง  การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย(เพิ่มเติม)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
("คณะกรรมการบริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2564  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ
ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ("ฟรีโซน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
100 ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายให้กับ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
("พรอสเพค") การขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นผลให้ฟรีโซนสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
 ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดของฟรีโซน จำนวน 1,824,998 หุ้น ในราคาหุ้นละประมาณ 
54.79 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยการซื้อขายมีเงื่อนไขว่าที่สำคัญคือ
ฟรีโซนจะต้องไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระคงค้างใด ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากฟรีโซนมีภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระกับบริษัทฯ จำนวน 181,584,511.91 บาท
(ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืม 106,999,570.91 บาท ดอกเบี้ย 74,584,941 บาท)
และฟรีโซนมีข้อจำกัดในการหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ
ฟรีโซนจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 181,500,000 บาท เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขการขาย
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของฟรีโซน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564
ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 181,500,000 บาท
และฟรีโซนได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ววันที่ 20 กันยายน 2564 โดยภายหลังจากการเพิ่มทุน
ฟรีโซนมีทุนจดทะเบียนจำนวน 182,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,825,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 1,824,998 หุ้น โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว
ฟรีโซนได้นำมาชำระหนี้สินให้กับบริษัทฯ จนไม่มีหนี้สินอื่นใดกับบริษัทฯ อีก
สรุปข้อมูลสำคัญดังนี้
1.  มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 100ล้านบาท
2.  เงื่อนไขการชำระเงิน โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 50 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ ๆละ 25 ล้านบาท 
ครบกำหนดรับชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน 25 ล้านบาท รวมเป็น 75 ล้านบาท และฉบับที่ 2 ครบกำหนดภายในวันที่ 17
พฤศจิกายน 2564 จำนวน 25 ล้านบาท
3.  เกณฑ์การใช้กำหนดราคาสิ่งตอบแทน 
เป็นราคาซื้อขายที่ตกลงกันตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่มีการต่อรองกันเพิ่มเติม
การขายหุ้นของฟรีโซนในครั้งนี้เป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเมื่อพิจารณานับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้
จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ การขายหุ้นของฟรีโซนในครั้งนี้ ไม่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


  (นายชำนาญ วังตาล)          (นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ)
          กรรมการ                                  กรรมการ

Q Square Building. 102 Rimklongbangkapi Road (Jaturatid Road), Bangkapi,
Huai Khwang District, Bangkok, Thailand, 10310
T:+662 033 5500  F: +662 033 5566
www.aqestate.com
  
      
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้