รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 12:47:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
หลักทรัพย์
SDC
แหล่งข่าว
SDC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 21 ต.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท สามารถ ดิจิตอล 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 20,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 1,522.07
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.657
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 21 ต.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 30,441,400
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 3,250,009,710หมายเหตุ                      :
หมายเหตุ
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : 0.657 บาทต่อหุ้น โดยราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ คือวันที่ 29 กันยายน-20 ตุลาคม 2564 มีราคาอยู่ที่
0.73 บาทต่อหุ้น เป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ 
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จำนวน 40 ล้านบาท (40,000 
หน่วย) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จำนวน 20 ล้านบาท (20,000
หน่วย) และวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 20 ล้านบาท (20,000 หน่วย) ครบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 6
จำนวน 40 ล้านบาท (40,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้