รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 12:41:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (รายที่ 5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JCKH
แหล่งข่าว
JCKH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 ต.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเซ็นทรัล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 959,750
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 959,750
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 959,750
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.80
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)             : วันที่ 19 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 959,750
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 959,750
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 959,750
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 767,800.00
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 767,800.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางรัชนี ศิวเวชช
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้