รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 12:36:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
ชื่อ                         : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ 
ฮอสพิทอลลิตี้
(QHOP)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 ก.ย. 2564
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 6.8459
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 1,309,624,532.54
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 1,311,835,258.47
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 191,300,000.0000
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายประหยัด ตันสืบเชื้อสาย
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวเย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการอาวุโส(2)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้