รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 12:33:00
หัวข้อข่าว
mai News :ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เริ่มซื้อขาย 25 ต.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                        ฉบับที่ 78 /2564
                                 21 ตุลาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เริ่มซื้อขาย 25 ต.ค. นี้
 
บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป ผู้จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 25 ต.ค. 
นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 756 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "GLORY"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai 
ยินดีต้อนรับ บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "GLORY" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

GLORY ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อบันเทิงออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ "Kawebook.com" และแอปพลิเคชัน "Kawebook"
ซึ่งมีงานวรรณกรรมออนไลน์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูนและหนังสือออนไลน์
โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นงานวรรณกรรมแปลที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น
งานวรรณกรรมที่ถือลิขสิทธิ์โดยนักเขียนอิสระ
และงานวรรณกรรมที่ได้รับสิทธิในการเผยแพร่จากสำนักพิมพ์ในประเทศ
โดยบริษัทมีวรรณกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของรสนิยมในการอ่าน
ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากงานวรรณกรรมแปล โดยที่ผ่านมา วรรณกรรมแปลที่ได้รับความนิยมได้แก่
อสูรพลิกฟ้า หมื่นอสูรก้มกราบ เทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ ราชาแห่งสวรรค์และปฐพี และสดุดีมหาราชา เป็นต้น

GLORY มีทุนชำระแล้ว 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น 
และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 66.8
ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 3.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12 และ 14
- 15 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 196 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO
756 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio)
ที่ 66.67 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 11.34 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
(fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท โดยมี บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
 
นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เปิดเผยว่า 
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่พัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายสื่อบันเทิงออนไลน์
เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงประเภทงานวรรณกรรม
นิยายและหนังสือได้ง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการสนับสนุน นักเขียน นักแปล
และสำนักพิมพ์ ให้สามารถมีรายได้อย่างมั่นคง สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้
เพื่อนำเงินไปลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ขยายฐานลูกค้า
รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มจำนวนลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมของบริษัทรองรับการเ
ติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

GLORY มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้น 37.78% 
กลุ่มครอบครัวบุญยัง ถือหุ้น 36.63% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40%
 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.kawebook.com และ www.set.or.th

                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________