รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 08:21:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SDC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SDC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,167,198,368.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,671,983,682
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 45,250,730
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,171,723,441.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,717,234,412
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 20,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 30,030,030 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,501.5015
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.666
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 15 ต.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 10,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 15,220,700 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,522.07
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.657
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 18 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________