รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 08:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MBK เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
MBK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,752,612,466.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,752,612,466
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,903,599
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,756,516,065.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,756,516,065
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W1) จำนวน 511,769 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 528,599 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.0329
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.9045
วันใช้สิทธิ                      : 15 ต.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W2) จำนวน 
3,375,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,375,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________