รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2564 07:58:00
หัวข้อข่าว
25 ตุลาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ STAR
หลักทรัพย์
STAR
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 25 ต.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ STAR ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
และเนื่องจาก STAR เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย
NC (Non-compliance)
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายไ
ด้ตามปกติ
______________________________________________________________________