รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2564 19:30:00
หัวข้อข่าว
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ ตล.027/2564                
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
เรื่อง  การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
("คณะกรรมการบริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2564  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ
ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ("ฟรีโซน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
100 ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายให้กับ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
("พรอสเพค") การขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นผลให้ฟรีโซนสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
 ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดของฟรีโซน จำนวน 1,824,998 หุ้น ในราคาหุ้นละประมาณ 
54.79 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยการซื้อขายมีเงื่อนไขว่าที่สำคัญคือ
ฟรีโซนจะต้องไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระคงค้างใด ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากฟรีโซนมีภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระกับบริษัทฯ จำนวน 181,584,511.91 บาท
(ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืม 106,999,570.91 บาท ดอกเบี้ย 74,584,941 บาท)
และฟรีโซนมีข้อจำกัดในการหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ
ฟรีโซนจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 181,500,000 บาท เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขการขาย
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของฟรีโซน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564
ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 181,500,000 บาท
และฟรีโซนได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ววันที่ 20 กันยายน 2564 โดยภายหลังจากการเพิ่มทุน
ฟรีโซนมีทุนจดทะเบียนจำนวน 182,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,825,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 1,824,998 หุ้น โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว
ฟรีโซนได้นำมาชำระหนี้สินให้กับบริษัทฯ จนไม่มีหนี้สินอื่นใดกับบริษัทฯ อีก
การขายหุ้นของฟรีโซนในครั้งนี้เป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเมื่อพิจารณานับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้
จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ การขายหุ้นของฟรีโซนในครั้งนี้ ไม่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


  (นายชำนาญ วังตาล)          (นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ)
          กรรมการ                                  กรรมการQ Square Building. 102 Rimklongbangkapi Road (Jaturatid Road), Bangkapi,
Huai Khwang District, Bangkok, Thailand, 10310
T:+662 033 5500  F: +662 033 5566
www.aqestate.com
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้