รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2564 07:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 413,231,606.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,652,926,424
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 24,154,588
ทุนใหม่ (บาท)                    : 419,270,253.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,677,081,012
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 10/2564 และ 11/2564 รวม 20,000 หน่วย (มูลค่ารวม 20,000,000
บาท) เป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,154,588 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,207.7294
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.828
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 11 ต.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________