รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ต.ค. 2564 17:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
AJA
แหล่งข่าว
AJA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 19 ต.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์  
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 40,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 0
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) (แก้ไข)       : 1 : 1,792.11465
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)        : 0.558
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 18 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 71,684,586
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 528,196,194หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund จำนวน 20,000 หน่วย และ Advance 
Opportunities Fund l จำนวน 20,000 หน่วย รวม 40,000 หน่วย
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึง
15 ตุลาคม 2564 โดยราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก ราคา 0.62 บาท ต่อหุ้น มีร้อยละ 90
ของราถาถั่วเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 0.558 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคาแปลงสภาพ 0.558 บาทต่อหุ้น
ไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยน้ำหนัก
จึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period)
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 4 /2564 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวน 40 ล้านบาท (40,000 หน่วย)
โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวน 20 ล้านบาท (20,000
หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 อีกจำนวน 20 ล้านบาท (20,000
หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund l
ครบจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายครั้งที่ 4/2564 จำนวน 40 ล้านบาท (40,000 หน่วย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพิชัย ปัญจสังข์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้