รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 17:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
TSTH
แหล่งข่าว
TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ TSTH 069/2564  รม/สจ/ออ          18 ตุลาคม 2564

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง      แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้มีมติ
      แต่งตั้ง นายซานจิบ นันดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการจัดการ แทนนายรังกะนาร์ท รากุปะติ 
เราว์ ซึ่ง ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยการแต่งตั้ง นายซานจิบ นันดา
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                ขอแสดงความนับถือ
            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         (นายราจีฟ มังกัล)
                    กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210, 3156
โทรสาร 02-937-1224
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้