รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 21 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
ESSO19C2110A
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    


เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 18 ต.ค. 2564
วันใช้สิทธิ                      : 03 พ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 03 พ.ย. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 ต.ค. 2564
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP          : วันที่ 01 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 03 พ.ย. 2564

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BAM19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 24.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.60 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BBL19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 153.628
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.69454 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BTS19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.988
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.89645 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CK19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.35 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : COM719P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 37.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.40 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DOHO19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 35.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ESSO19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.22 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GLOB19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 28.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.55 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GULF19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 42.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.60 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GUNK19C2110B
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.385
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.90896 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JAS19C2110B
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.06
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.12 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 157.333
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.84275 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE19P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 40.468
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.43309 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTG19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 73.364
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.68523 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 93.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.90 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA19P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 41.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SUPE19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 1.38
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.45 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCAP19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 42.543
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.82837 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TISC19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 112.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.20 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TOP19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 71.114
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.5813 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TVO19C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 44.241
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.84799 : 1หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้