รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 17:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 6 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KKPS
หลักทรัพย์
GUNK06C2111A
แหล่งข่าว
KKPS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    


เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 18 ต.ค. 2564
วันใช้สิทธิ                      : 08 พ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 08 พ.ย. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 03 พ.ย. 2564
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP          : วันที่ 04 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 08 พ.ย. 2564

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AMAT06C2111A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.361
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.98374 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GUNK06C2111A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.422
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.6422 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GUNK06C2111B
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.916
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.87719 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JMT06C2111A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 56.457
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.42887 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTC06C2111A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 87.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.40 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RS06C2111A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 29.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.20 : 1หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้