รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HMPR16C2202A เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (TNS)
ชื่อย่อ DW                      : HMPR16C2202A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โฮม 
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 19 ต.ค. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 100,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 100,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 2.21 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 0.45249
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 19.10
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 18 ม.ค. 2565
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 28 ก.พ. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 01 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 03 มี.ค. 2565
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 มี.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 มี.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพ                     : 04 มี.ค. 2565
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) (TNS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________