รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 13:25:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไขจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ)
หลักทรัพย์
JCKH
แหล่งข่าว
JCKH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 ต.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหุ้นกู้แปลงสภาพ               : JCKH
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท เจซีเค 
ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 5,000
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 15,000
(แก้ไข)
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 2,364.066
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.4230
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 14 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 14 ต.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 11,820,330
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 82,701,244หมายเหตุ                      :
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund (จำนวน 5,000 หน่วย) อ้างอิงหนังสือที่ 
CS./64-080 เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ JCKH ราคาแปลงสภาพ ณ วันที่ 14 ตุลาคม
2564
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางรัชนี ศิวเวชช
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้