รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 12:40:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บช. 026/2564          วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เรื่อง  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ท
ี่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.forth.co.th ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเป็นจดหมายพร้อมเอกสารแนบตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้แจ้งบนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 18
 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มายัง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
        

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้