รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 08:26:00
หัวข้อข่าว
19 ตุลาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GOLDPF
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : ศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)
คำอธิบายรายการ                   :
การเลิกกองทุน โดยวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินจากการลดทุน
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 19 ต.ค. 2564
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 28 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________