รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 08:14:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 75 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย BLS
หลักทรัพย์
INTU01P2110A
แหล่งข่าว
BLS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    


เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 18 ต.ค. 2564
วันใช้สิทธิ                      : 02 พ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 02 พ.ย. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 28 ต.ค. 2564
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP          : วันที่ 29 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 02 พ.ย. 2564

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 225.699
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 16.34521 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AEON01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 273.412
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 47.91567 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 74.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.92267 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AWC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.55
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.87149 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AWC01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.35
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.27556 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BAM01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.90095 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 12.825
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.95229 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.66
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.60357 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCH01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.027
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.18848 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BDMS01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 28.428
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.68202 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BDMS01P2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 17.996
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.45459 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEM01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 9.95
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.27556 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BH01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 173.983
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 19.68892 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BJC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 45.06
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.58664 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BTS01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.497
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.82942 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CBG01C2110T
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 123.679
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 32.55208 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CBG01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 102.321
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.28551 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CENT01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 44.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.40254 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CHG01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.682
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.75247 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CK01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 24.80
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.2422 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : COM701C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 88.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.36528 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : COM701P2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 46.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.12 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 78.602
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.97102 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 74.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.12895 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 42.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.42891 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPF01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 36.649
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.41114 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPN01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 62.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.9297 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPN01P2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 46.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.44727 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CRC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 39.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.1363 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EGCO01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 207.222
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 21.45462 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EPG01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.048
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.48069 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GLOB01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 33.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.02164 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GLOB01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.48551 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 52.673
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.78904 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GUNK01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.565
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.96354 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : HANA01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 40.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.096 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : HMPR01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.136
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.12402 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : INTU01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 83.332
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.95015 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : INTU01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 46.705
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.20291 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IRPC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.684
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.75737 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IRPC01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.949
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.90514 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IRPC01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.803
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.37869 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 54.43
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.26483 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JMT01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 56.21
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.14199 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 161.814
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 17.90831 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 95.336
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.03022 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 42.951
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.06769 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KKP01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 79.89
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.23446 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTB01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 15.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.15621 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 102.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.9297 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.12 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MTC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 78.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.67835 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MTC01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 37.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.09903 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : OR01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 40.622
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.48047 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : OR01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 33.438
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.39082 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : OSP01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 43.458
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.44059 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTG01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.76644 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTT01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 31.294
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.36193 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTG01P2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 43.583
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.66701 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA01C2110X
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 98.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.70904 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCB01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 129.726
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.43163 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCC01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 300.727
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 27.90957 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCGP01C2110T
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 59.274
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 25.11301 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCGP01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 36.361
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.70947 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SPRC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 15.70
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.41333 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : THAN01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.15
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.85333 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TISC01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 127.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.41385 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TQM01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 174.788
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 19.03312 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TRUE01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 3.88
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.88086 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TU01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 23.588
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.91129 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TU01P2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.55
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.58456 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : VGI01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 8.588
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.03339 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WHA01C2110A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.689
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.6927 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001C2110T
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 975.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.00992
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001P2110T
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 875.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.01602


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบรรณรงค์ พิชญากร
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการอาวุโส-กิจการค้าหลักทรัพย์


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้