รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 08:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ B เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
B
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (B)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,437,787,945.16
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,114,394,037
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 64,125
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,437,831,550.16
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,114,458,162
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.68000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W6) จำนวน 64,125 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 64,125 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.66
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 19 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________