รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 08:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
TWZ
แหล่งข่าว
TWZ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 14,878,951,962
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 14,878,951,962
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 4,964,475,981
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 3 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.10
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 13 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 26 ต.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 25 ต.ค. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 9,914,475,981
หมายเหตุ                      :
- รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) 
จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00
ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นสามัญออกใหม่ ต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย

- รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5,000 หุ้น
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

- รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) 
จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.62
ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ต.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 4,964,475,981
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 4,964,475,981
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 1 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : TWZ-W6
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 0.10
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร             :
    ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ
้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 7)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 3,300,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 3,300,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : TWZ-W7
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 0.10
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)         : 330,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 1,650,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นกู้แปลงสภาพ)         : 45,132 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้         : 26 ต.ค. 2564
นกู้แปลงสภาพ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ          : 25 ต.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 1,000.00
  วันเสนอขาย                   : วันที่ 13 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2564
  ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ             
   ชื่อหุ้นกู้                    : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 5,000
   ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น)            : 0.20
   อายุหุ้นกู้                    :
    2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
และขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้