รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 07:56:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NRF เริ่มซื้อขายวันที่ 19 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
NRF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) 
(NRF)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,410,010,250.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,410,010,250
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,643,892
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,417,654,142.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,417,654,142
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 2 ราย คือ นางสาวภริตภร เครือโสภณ 
5,596,219 หุ้น และนายนพดล ศรีสุวรรณ 2,047,673 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 8.80
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 29 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 19 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________