รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2564 07:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของ CFO และแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นรักษาการ CFO
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
JKN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ธีรภัทร์
นามสกุล                       : เพ็ชรโปรี
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 16 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : พิสมัย
นามสกุล                       : ลิขิตอำนวย
วันที่แต่งตั้ง                     : 16 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้