รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ต.ค. 2564 17:40:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
SANKO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ARIN  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)  CRD  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  JAS  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  NWR  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)  SOLAR  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  TH  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)  U  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)  U-P  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4  U-W4  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  YGG  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  SANKO  18 ต.ค. 2564  26 พ.ย. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio
เป็นต้น
____________________________________________________________________________________________________________