รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
AOT13C2111A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
AOT13C2111A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : AOT13C2111A
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 120,000,000
จำนวนหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 99,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 219,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
อายุ DW                       :
  วันที่ 15 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2564
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
อัตราการใช้สิทธิ(DW : หุ้นอ้างอิง)            : 7.40:1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 86.00
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด AOT ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 10 พ.ย. 
2564)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ต.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ AOT13C2111A ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
AOT13C2111A ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 25 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________