รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5016C2203A เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (TNS)
ชื่อย่อ DW                      : S5016C2203A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2565 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 ต.ค. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 30,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 30,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.07752
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,175.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : 
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50H22 ที่ประกาศโดย
 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 14 ม.ค. 2565
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 30 มี.ค. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 31 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 04 เม.ย. 2565
วันครบกำหนดอายุ                   : 04 เม.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 04 เม.ย. 2565
วันที่พ้นสภาพ                     : 05 เม.ย. 2565
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) (TNS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________